top of page
วัตถุส่วนตัวสีน้ำเงิน

นโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

การปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ. ดังนั้นทางกลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ. จึงควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์ www.csigroups.com ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล
ทางบริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านอย่างเหมาะสม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะดำเนินการตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

มาตรฐานสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ทางกลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ. ได้ดำเนินการตามหลักการของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยนำไปใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์และพนักงานดังต่อไปนี้ :

ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นธรรมและความโปร่งใส – การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะนำไปดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการที่กำหนด

การกำหนดวัตถุประสงค์แบบจำกัด - มีการระบุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้

การเก็บข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็น - ดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเหมาะสม เกี่ยวข้องและจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นั้น

ความถูกต้องของข้อมูล - ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

การจัดเก็บอย่างจำกัด - ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ

ความถูกต้องสมบูรณ์และการรักษาความลับของข้อมูล – ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปประมวลผลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความลับ และมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความรับผิดชอบ - บริษัทจะรับผิดชอบทุกอย่างและพยายามอย่างเต็มที่ในแง่ของผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง :

 • เตรียมการหรือดำเนินงานเพื่อดูแลลูกค้าของทางบริษัท

 • เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและขยายงานบริการของทางบริษัท

 • ทำการวิเคราะห์ความต้องการของเนื้อหาที่ลูกค้าสนใจบน website ของเรา

 • พัฒนาสินค้าหรือบริการ คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ 

 • การติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางพันธมิตรของเรา รวมถึงการบริการลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเท่านั้น

 • การส่งอีเมลไปให้ท่าน

 • การค้นหาและป้องกันการฉ้อโกง

เครื่องมือวิเคราะห์ 

กลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ. จะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเมื่อเข้าชมเว็บไซต์  โดยบริษัทโฮสติ้งทั้งหมดต้องดำเนินการแบบนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ของบริการโฮสติ้ง ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมโดยเครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น/หน้าสุดท้ายก่อนออกจากเว็บไซต์ และอาจรวมถึงจำนวนคลิก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ วัตถุประสงค์ของข้อมูลคือการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลทางสถิติของประชากร

การใช้คุกกี้

กลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ. จะใช้ 'คุกกี้' เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ  ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลซึ่งรวมถึงเรื่องความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมและหน้าเว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงหรือเข้าชม โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้เข้ากับประสบการณ์ของผู้ใช้งานโดยการปรับแต่งเนื้อหาบนหน้าเว็บของบริษัทให้สอดคล้องกับชนิดของโปรแกรมค้นผ่านของผู้เยี่ยมชมและ/หรือข้อมูลอื่นๆ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทต้องการทำให้แน่ใจว่าท่านรับทราบถึงสิทธิในการปกป้องข้อมูลทั้งหมดของท่าน โดยผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed) - ท่านมีสิทธิที่จะรับทราบว่าบริษัทกำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเกี่ยวกับท่าน และท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ นี่คือเหตุผลที่บริษัทแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) - ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ (เช่นเดียวกันกับที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้) 

 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) - ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 4. สิทธิในการขอลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) - ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อไม่มีเหตุผลบังคับให้บริษัทต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิทธิในการลบแบบทั่วไป จึงมีข้อยกเว้น

 5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction Processing) - ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อมีการระงับการใช้/ประมวลผลข้อมูล ทางบริษัทยังคงสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรายชื่อผู้ที่ขอให้ 'ปิดกั้น' การใช้ข้อมูลของตนที่จะเกิดขึ้นต่อไป เพื่อทำให้มั่นใจว่าจะเคารพและปฏิบัติตามข้อจำกัดในอนาคต

 6. สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) - ท่านมีสิทธิในการขอรับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ของท่านเองในบริการต่างๆ

 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) - ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลบางประเภท รวมถึงการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง (ซึ่งบริษัทจะดำเนินการเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น)

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเพิ่มการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเด็กขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ทางบริษัทสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองสังเกต มีส่วนร่วมและ/หรือตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์สำหรับเด็กๆ ของท่าน
กลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ.จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยเจตนาจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ทั้งนี้หากท่านคิดว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลประเภทนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ท่านติดต่อกลับทันทีและทางบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกโดยทันที

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ.จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ โดยบริษัทจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย (เช่น ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้) รวมถึงระงับข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของบริษัท
กลุ่มบริษัทซี.เอส.ไอ.จะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลาที่สั้นลง ยกเว้นเมื่อข้อมูลถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานในบริการต่างๆ ของบริษัท หรือเมื่อบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น

มาตรการด้านความปลอดภัยที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทุกอย่างเพื่อ:

 • คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

 • รักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

โดยปกติบริษัทจะไม่โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย อย่างไรก็ตามหากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะขอความยินยอมสำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากท่านและใช้มาตรการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงได้รับมาตรฐานความคุ้มครองอย่างน้อยเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อข้องใจ ความคิดเห็น คำขอหรือหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้หรือวิธีการที่บริษัทใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อมายังบริษัท

bottom of page