top of page
วัตถุธีมสีเทา

Download

Downloads list

- Company Profile

C.S.I. Group เป็นบริษัทไอทีอิสระของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2534

ในประเทศไทย เป็นกลุ่มบริษัทที่พัฒนาบริการโดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ เป็นเสาหลักของธุรกิจ เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่กำลังขยายสู่ประเทศไทยเป็นหลัก

Click to downloads file >>

- RPA : โซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ

RPA(Robotic Process Automation)คือ IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศที่ใช้การผสมผสานเทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และ AI เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อติดตั้งระบบ RPA แล้ว IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศจะทำงานในคอมพิวเตอร์แทนมนุษย์ได้

Click to downloads file >>

- Rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I. เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS)

Click to downloads file >>

- Manufacturing Intelligence (BigData/AI)

บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี เกี่ยวกับความสำคัญของ Industry 4.0 และแนวทางการปรับตัวของธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมให้ปรับตัวเองเป็น 4.0

Click to downloads file >>

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page