top of page
ห้องเรียน

RPA Training Course Online (Beginner)

MicrosoftTeams-image (5).png
MicrosoftTeams-image (4).png

สแกนเพื่อลงทะเบียน

▼ วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจ RPA อย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ ใช้ WinActor ขั้นพื้นฐานได้

- เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ต่อยอดในสายงานของตนเองได้

▼ หัวข้อการอบรม

- WinActor

- อธิบายฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐาน ไปพร้อมๆกับเข้าใจวิธีการใช้งานผ่านการสร้าง Scenario อย่างง่าย

- เรียนรู้เกี่ยวกับการแยก Data Import และ การทำซ้ำ

▼ สิ่งที่ได้รับจากการอบรม 

  • เข้าใจและสามารถใช้งาน WinActor ระดับพื้นฐาน

  • Certificate จาก NTT Data

▼ รายละเอียดงาน :

วันที่และเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 (หลักสูตร 1 วัน)

เวลา 9.30 – 16.30 น.

ช่องทางการอบรม : Microsoft Teams

ค่าใช้จ่าย : 3,590 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียนที่นี่ : https://forms.gle/PNkSg9xUTbKPJB6U8

▼ สอบถามเพิ่มเติม :

คุณศริษา ศิรินิติกรณ์ (เติ้ล)

โทร 080-071-6030  หรือ sarisa@csigroups.com

winactor.png
bottom of page