top of page
การประชุม

RPA Training Course Online (Beginner/ UiPath)

MicrosoftTeams-image (19).png
MicrosoftTeams-image (17).png

สแกนเพื่อลงทะเบียน

▼ วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจ RPA อย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ ใช้ Uipath ขั้นพื้นฐานได้

- เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ต่อยอดในสายงานของตนเองได้

▼ หัวข้อการอบรม

- UiPath

- อธิบายฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐาน ไปพร้อมๆกับเข้าใจวิธีการใช้งานผ่านการสร้าง Scenario อย่างง่าย

- เรียนรู้เกี่ยวกับการแยก Data Importและ การทำซ้ำ

▼ สิ่งที่ได้รับจากการอบรม 

- เข้าใจและสามารถใช้งาน UiPath ระดับพื้นฐาน

▼ รายละเอียดงาน :

วันที่และเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (หลักสูตร 1 วัน)

เวลา 9.30 – 16.30 น.

ช่องทางการอบรม : Microsoft Teams

ค่าใช้จ่าย : 3,590 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียนที่นี่ : https://forms.gle/MmPrLm1y3bxnub959

▼ สอบถามเพิ่มเติม :

คุณศริษา ศิรินิติกรณ์ (เติ้ล)

โทร 080-071-6030  หรือ sarisa@csigroups.com

bottom of page