top of page
ประชุม

CSI GROUP เข้าร่วมงาน Ideathon Seminar "Digital Kaizen towards Industry 4.0"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท CSI GROUP เข้าร่วมงาน Ideathon Seminar “Digital Kaizen towards Industry 4.0” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรุงเทพฯ

jica_ideathon2019_top.jpeg

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน Ideathon Seminar “Digital Kaizen towards Industry 4.0”

Ideathon Seminar “Digital Kaizen towards Industry 4.0” เป็นโครงการนำร่องที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ริเริ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าใจถึงแผนงานและวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 สามารถใช้กระบวนการ Kaizen ที่มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา

การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แต่ละกับ SMEs ที่เข้าร่วมสัมมนาแต่ละราย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนบริษัทผู้พัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Smart factory มาร่วมคิดและนำเสนอ Solution ที่สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น สำหรับไอเดีย Solution ที่เหมาะสมจากการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการ PoC ต่อไป

JICA-Ideathon_20191129_01.jpeg
JICA-Ideathon_20191129_04.jpeg

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันเวลาจัดงาน : 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 8.30 – 17.30 น.

สถานที่จัดงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การมีส่วนร่วมของ CSI GROUP

บริษัท CSI ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 บริษัทผู้พัฒนาระบบที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ตัวแทนจาก C.S.I. จะจับคู่กับ SMEs แต่ละราย เพื่อรับฟังปัญหาที่ SMEs ต้องการแก้ไข พร้อมเสนอแนวทางในการนำดิจิทัลมาปรับใช้

JICA-Ideathon_20191129_05.jpeg
JICA-Ideathon_20191129_09.jpeg

กิจกรรมในระหว่างการสัมมนา
8:30-9.00

 • แจ้งโปรแกรมและรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนา

 • ผู้แทนจาก JICA และคุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวเปิดงาน

9:10-9:30

 • ลงทะเบียนเข้างาน

9:30-10:00

 • JICA Survey team นำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ SMEs

10.10-10.40

 • SMEs ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละบริษัทพูดคุยหารือกันภายใน รวบรวมอุปสรรคในการทำงาน เขียนออกมาเป็นปัญหาและวิธีการแก้ไข โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นที่ปรึกษา

10.55-11.55

 • SMEs ผู้เข้าร่วมสัมมนาจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ SMEs รายอื่น

12.25-12.55

 • SMEs แต่ละราย นำความคิดเห็นที่ได้จากการจับกลุ่มกับ SMEs รายอื่นกลับมาพูดคุยกันภายใน รวบรวมข้อมูลใส่ worksheet เพื่อนำเสนอปัญหาที่ต้องการแก้ไข ผลที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหา และกระบวนการของการนำดิจิทัลมาแก้ไขปัญหา

13.45-14.05

 • บริษัทผู้พัฒนาระบบ 3 ราย แนะนำประวัติบริษัท

JICA-Ideathon_20191129_06.jpeg
JICA-Ideathon_20191129_07-1.jpeg

ภาพการแนะนำประวัติบริษัทของ CSI

14.05-15.15

 • SMEs แต่ละรายจับคู่กับบริษัทผู้พัฒนาระบบ ร่วมกันคิดค้นและหา solution เพื่อปรับปรุงการทำงาน หลังจาก SMEs จับคู่พูดคุยกับผู้พัฒนาระบบจนครบทุกคู่แล้ว SMEs แต่ละรายจะเลือกบริษัทผู้พัฒนาระบบที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองมาพูดคุยเพิ่มเติมได้

JICA-Ideathon_20191129_16.jpeg
JICA-Ideathon_20191129_18.jpeg

ภาพการจับคู่พูดคุยระหว่าง CSI กับ SMEs

15.15-15.45

 • SMEs และบริษัทผู้พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้น SMEs เขียนข้อมูลลงในกระดาษเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน

JICA-Ideathon_20191129_13.jpeg
JICA-Ideathon_20191129_08.jpeg

ภาพระหว่าง SMEs และ CSI แลกเปลี่ยนไอเดียในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

16.00-16.40

 • SMEs และบริษัทผู้พัฒนาระบบนำเสนอไอเดียในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งทาง C.S.I. ได้รับความไว้วางใจจาก SMEs ถึง 4 รายจากทั้งหมด 6 ราย มองว่า solution ของ C.S.I. มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยทำให้ปัญหาที่มีอยู่ในองค์กรดีขึ้นได้

JICA-Ideathon_20191129_15-1.jpeg
JICA-Ideathon_20191129_17-768x512.jpeg

ภาพ CSI และ SMEs ร่วมกันนำเสนอไอเดียร่วมกัน

16.40-17.00

 • แนะนำทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมจากแต่ละหน่วยงาน

17.00-17.30

 • แนะนำทุนเพื่อจัดทำ PoC

 • กล่าวปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมภายในงาน

JICA-Ideathon_20191129_15-1.jpeg
JICA-Ideathon_20191129_02.jpeg
bottom of page