เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

【รายงานงานอีเว้นท์】C.S.I. Group เข้าร่วมงาน Ideathon Seminar “Digital Kaizen towards Industry 4.0

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท C.S.I. Group เข้าร่วมงาน Ideathon Seminar “Digital Kaizen towards Industry 4.0” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรุงเทพฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน Ideathon Seminar “Digital Kaizen towards Industry 4.0”

Ideathon Seminar “Digital Kaizen towards Industry 4.0” เป็นโครงการนำร่องที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ริเริ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าใจถึงแผนงานและวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 สามารถใช้กระบวนการ Kaizen ที่มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา

การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แต่ละกับ SMEs ที่เข้าร่วมสัมมนาแต่ละราย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนบริษัทผู้พัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Smart factory มาร่วมคิดและนำเสนอ Solution ที่สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น สำหรับไอเดีย Solution ที่เหมาะสมจากการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการ PoC ต่อไป

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันเวลาจัดงาน : 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 8.30 – 17.30 น.

สถานที่จัดงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การมีส่วนร่วมของ C.S.I. Group

บริษัท C.S.I. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 บริษัทผู้พัฒนาระบบที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ตัวแทนจาก C.S.I. จะจับคู่กับ SMEs แต่ละราย เพื่อรับฟังปัญหาที่ SMEs ต้องการแก้ไข พร้อมเสนอแนวทางในการนำดิจิทัลมาปรับใช้

กิจกรรมในระหว่างการสัมมนา

8:30-9.00

 • ลงทะเบียนเข้างาน

9:10-9:30

 • แจ้งโปรแกรมและรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนา
 • ผู้แทนจาก JICA และคุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวเปิดงาน

9:30-10:00

 • JICA Survey team นำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ SMEs

10.10-10.40

 • SMEs ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละบริษัทพูดคุยหารือกันภายใน รวบรวมอุปสรรคในการทำงาน เขียนออกมาเป็นปัญหาและวิธีการแก้ไข โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นที่ปรึกษา

10.55-11.55

 • SMEs ผู้เข้าร่วมสัมมนาจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ SMEs รายอื่น

12.25-12.55

 • SMEs แต่ละราย นำความคิดเห็นที่ได้จากการจับกลุ่มกับ SMEs รายอื่นกลับมาพูดคุยกันภายใน รวบรวมข้อมูลใส่ worksheet เพื่อนำเสนอปัญหาที่ต้องการแก้ไข ผลที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหา และกระบวนการของการนำดิจิทัลมาแก้ไขปัญหา

13.45-14.05

 • บริษัทผู้พัฒนาระบบ 3 ราย แนะนำประวัติบริษัท

14.05-15.15

 • SMEs แต่ละรายจับคู่กับบริษัทผู้พัฒนาระบบ ร่วมกันคิดค้นและหา solution เพื่อปรับปรุงการทำงาน หลังจาก SMEs จับคู่พูดคุยกับผู้พัฒนาระบบจนครบทุกคู่แล้ว SMEs แต่ละรายจะเลือกบริษัทผู้พัฒนาระบบที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองมาพูดคุยเพิ่มเติมได้

15.15-15.45

 • SMEs และบริษัทผู้พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้น SMEs เขียนข้อมูลลงในกระดาษเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน

16.00-16.40

 • SMEs และบริษัทผู้พัฒนาระบบนำเสนอไอเดียในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งทาง C.S.I. ได้รับความไว้วางใจจาก SMEs ถึง 4 รายจากทั้งหมด 6 ราย มองว่า solution ของ C.S.I. มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยทำให้ปัญหาที่มีอยู่ในองค์กรดีขึ้นได้

16.40-17.00

 • แนะนำทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมจากแต่ละหน่วยงาน

17.00-17.30

 • แนะนำทุนเพื่อจัดทำ PoC
 • กล่าวปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมภายในงาน