เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

ค่านิยมหลัก

VisionและMission

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางธุรกิจ IT ในประเทศไทยที่สรรหานวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีมาใช้และให้บริการด้าน IT แบบครบวงจร

“We will be the leader of new innovative technology in Thailand”

พันธกิจ

  1. มุ่งมันที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
  2. มุ่งมั่นใส่ใจในบริการเพื่อมอบประสบการณ์ด้านผลิตภัณท์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
  3. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
  4. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสังคม

ค่านิยมหลัก

C ( Care )

เป็นองค์กรที่ใส่ใจให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้า

S ( Synergy )

เป็นองค์กรที่ทำงานเป็นทีม โดยใช้การสื่อสารที่ดีเพื่อก่อใก้เกิดความเข้าใจกันระหว่างพนักงานและลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

I ( Innovation )

เป็นองค์กรที่นำความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้พนักงานคิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและสินค้าให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า องค์กรและสังคม

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา