C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

FLEX : ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

โปรแกรม ERP “FLEX” คือโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับองค์กร โดยสามารถปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจในทุกกิจกรรมของลูกค้า

“FLEX” คืออะไร (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP)

“FLEX” ระบบมาตรฐานและโครงสร้าง ERP พัฒนามาจากความรู้ทางด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์กว่า 100 บริษัทในประเทศไทย

เรารวบรวมข้อดีของซอฟแวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการเข้าด้วยกัน เรียกว่าระบบกึ่ง Package ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบริษัทและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย

หากลูกค้าต้องการจะขึ้นทีละส่วนงาน, Flex สามารถที่จะเลือก Module แต่ละส่วนงานเพื่อขึ้นระบบเป็นรอบๆ โดยแนวทางนี้สามารถลดเวลาการติดตั้งและใช้ทุนต่ำกว่าขึ้นทีเดียวทุกๆ Module

ลักษณะเด่นของ Flex

 ลักษณะเด่น 1: รองรับหลายภาษา (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)

สามารถแสดงผลในภาษาไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจของคนไทยและผู้จัดการญี่ปุ่น

 ลักษณะเด่น 2: ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งาน และ ค่า License รายปี

Package อื่นๆ จะคิดค่า Liense ตามจำนวนของผู้ใช้งาน แต่ Flex ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งานและไม่เสียค่า License รายปีเพิ่มเติมหากผู้ใช้งานอยู่บริษัทเดียวกัน

 ลักษณะเด่น 3: ความน่าเชื่อถือในการดูแล

เราจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในการทำงานโดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล การความคุมระยะไกลและการเข้า Site งานลูกค้า

 ลักษณะเด่น 4: สามารถติดตั้งใช้งานระบบเป็นขั้นๆ

สามารถเลือก Module ที่ต้องการติดตั้งและใช้งานก่อนตามความต้องการได้ โดยสะดวก และง่ายต่อลูกค้าที่มีแผนจะขึ้นระบบเป็นแบบทีละ Module ซึ่งจะสามารถลดเวลาในการติดตั้งและต้นทุนได้

3 Kits:สามารถติดตั้งใช้งานระบบเป็นขั้นๆ

Small Kits

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 • การรับสินค้า
 • การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
 • บันทึกผลการผลิต
 • การนับสินค้า
 • การดูจำนวนสินค้าคงคลัง
 • การปิดยอดจำนวนสินค้าคงคลัง

Suit Kits

MRP เริ่มต้นจาก Order, แผนการส่งของ, การสั่งซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลัง

 • การขายสินค้า
 • วางแผนการผลิต และการสั่งซื้อ
 • การสั่งซื้อสินค้า
 • การสั่งผลิตสินค้า
 • การส่งสินค้า

FIN

ระบบบัญชี โดยที่สามารถจะติดต่อกับระบบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ FIN ได้ 

 • GL – General Ledger : บัญชีทั่วไป
 • AP – Account Payable : บัญชีเจ้าหนี้
 • AR – Account Receivable : บัญชีลูกหนี้
 • บัญชีต้นทุน

ภาพรวมระบบ FLEX

ระบบการขาย

 • บันทึกการขายสามารถสร้างโดยการกรอกข้อมูลหรือการ Import 
 • คำสั่งขายจะส่งข้อมูลไปใน Module การผลิตและการส่งสินค้า (สำหรับเป็นแผนการหยิบสินค้า)

ระบบการผลิต และการวางแผนการสั่งซื้อ & Material Resource Planning (MRP) 

 • การวางแผนการผลิตสามารถคำนวนจากข้อมูลคำสั่งขาย, การวิเคราะห์การใช้สินค้าและสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
 • แผนการผลิตสามารถ Import จากไฟล์ Excel โดยตรง
 • สามารถแก้ไขวันส่ง, Lead Time สำหรับสินค้าในแผนผลิต
 • คำสั่งการผลิตสามารถสร้างจากแผนการผลิต, BOM และ สามารถสร้างขึ้นเองจากผู้ใช้งาน
 • แผนการผลิตสามารถดูในรูปแบบของปฏิทินได้
 • ผลการผลิตสามารถใส่ข้อมูลทั้งของดีและของเสียได้
 • สามารถตัดวัตถุดิบได้ทั้งแบบอัตโนมัติจาก BOM หรือ กรอกข้อมูลการใช้วัตถุดิบเอง
 • สามารถสร้างเลข LOT อัตโนมัติหรือจะกรอกข้อมูล LOT ที่มีลงไปในระบบได้ ตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้
 • การออกแผน MRP จะคำนวนจากสินค้าคงคลัง, การวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบ, การวิเคราะห์การรับวัตถุดิบ และ สินค้าคงคลังขั้นต่ำ

ระบบการสั่งซื้อสินค้า

 • ความต้องการการสั่งซื้อสินค้าสร้างจาก MRP ได้อัตโนมัติและสามารถสร้างขึ้นเองจากผู้ใช้งาน
 • มีขั้นตอนการอนุมัติความต้องการสั่งซื้อ (อนุมัติ/แก้ไข/ไม่อนุมัติ) และส่ง E-mail อัตโนมัติ
 • ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างหลังจากการอนุมัติและการยืนยันการสร้างเสร็จสิ้นและใบสั่งซื้อจะถูกแบ่งตามผู้ผลิต
 • มีรายงานข้อมูลการสั่งซื้อและยอดค้างรับ

ระบบสินค้าคงคลัง

 • การรับวัตถุดิบโดยอ้างอิงจากข้อมูลการสั่งซื้อ (P/O)
 • สามารถส่งสินค้า วัตุดิบ,สินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปไปแต่ละ Location
 • สามารถปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง
 • สินค้าคงลังสามารถแสดงตามพื้นที่จัดเก็บ, LOT โดยที่จะแสดงข้อมูลสินค้าเริ่มต้น, ของเข้า, ของออกและของที่ยังอยู่
 • สามารถดูความเครื่องไหวของสินค้าคงคลัง
 • สามารถนับสินค้าคงคลังได้

ระบบการส่งสินค้า

 • ระบบรองรับการส่งสินค้าบางส่วน
 • ระบบสามารถรวมใบสั่งซื้อของลูกค้าเดียวกับส่งในครั้งเดียว
 • สถานะของ Invoice จะถูกเปลี่ยนหลังจากกระบวนการการจ่ายเงิน

ระบบในอุปกรณ์เคลื่อนที่

รองรับกระบวนการการทำงาน 7 แบบดังนี้

 1. รับสินค้าโดยไม่มี PO
 2. โอนย้ายสินค้า
 3. บันทึกการผลิต
 4. ส่งของโดยไม่อ้างอิง Invoice
 5. นับสินค้า
 6. ดูสินค้าคงคลัง
 7. ดูความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง

ระบบบัญชี

 • ระบบเจ้าหนี้ สำหรับบริหารจัดการ การจ่าย, การวางบิล(Billing), อายุเจ้าหนี้(Accounts Payable Aging), เงินสดย่อย(Petty Cash), Advance and Payment System.
 • ระบบลูกหนี้ สำหรับบริหารจัดการ การขาย, การวางบิล(Billing), อายุลูกหนี้(Accounts Receivable Aging) และระบบทำจ่าย (Receipt System)
 • สามารถบริหารจัดการทั้งเช็คจ่ายและรับตามข้อมูลธนาคารเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธนาคาร รวมถึง cheque และ pay-in โดยสามารถพิมพ์ในรูปแบบของธนาคาร
 • สามารถดูแลเรื่องทรัพย์สิน Fixed Asset และบันทึกค่าเสื่อม 
 • มีระบบบัญชีทั่วไป
 • รองรับรูปแบบรายงาน Tax (สำหรับกฏหมายไทย) รวมถึง Withholding tax certificate (ทวิ 50)
 • รองรับหน่วยเงินหลายสกุล
 • Voucher และรายงานรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างได้ตามความต้องการของระบบ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน และ รายงานของ Flex

FLEX & FIN : Sample Screen

FLEX & FIN : Sample Report

FLEX & FIN : Sample Handheld

กรณีศึกษาของระบบ FLEX ที่ขึ้นให้กับลูกค้าแล้ว

บริษัทญี่ปุ่น A:โรงงานผลิต / พนักงานประมาณ 500 คน

<ข้อมูลการติดตั้ง> ERP System

 • Sale Order
 • Production Planning
 • MRP
 • Purchase Order
 • Inventory
 • Shipment
 • Costing
 • Financial

บริษัทญี่ปุ่น B:อาหารและร้านอาหาร / พนักงานประมาณ 600 คน

<ข้อมูลการติดตั้ง> ERP System

 • POS
 • Request Order from Branch
 • Production Planning
 • MRP
 • Purchase Order
 • Inventory
 • Ship to branch
 • Costing
 • Financial

บริษัทญี่ปุ่น C:โรงงานผลิต (ชิ้นส่วนรถยนต์) / พนักงานประมาณ 300 คน

<ข้อมูลการติดตั้ง>

 • Phase 1 : Inventory (2009)
 • Phase 2 : Costing (2014)
 • Phase 3 : Sale Order (2014)
 • Phase 4 : Production Planning (2015)
 • Phase 5 : Purchase Order (2015)

บริษัทญี่ปุ่น D:การค้า (Trading) / พนักงานประมาณ 100 คน 

<ข้อมูลการติดตั้ง> Accounting System

 • AP
 • AR
 • GL
 • CHEQUE BANK
 • FIX ASSET
 • TAX
 • ลูกค้าซื้อระบบ MRP มา และให้ทาง FLEX และ FIN ทำการ Interface เชื่อมต่อในการบริการจัดการบัญชี

นอกจากนี้เรายังมีผลงานในธุรกิจอื่นๆ อีกมาก หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถามหรือความต้องการเกี่ยวกับ “FLEX” (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP) ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

รายละเอียด:FLEX : แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม