top of page
Untitled-2.png
flexbanner.jpg

“FLEX” คืออะไร (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP)

FLEX : ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

“FLEX” ระบบมาตรฐานและโครงสร้าง ERP พัฒนามาจากความรู้ทางด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์กว่า 100 บริษัทในประเทศไทย

เรารวบรวมข้อดีของซอฟต์แวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการเข้าด้วยกัน เรียกว่าระบบกึ่ง Package ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบริษัทและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย

“FLEX” คืออะไร (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP)
Flamework_TH.png

หากลูกค้าต้องการจะขึ้นทีละส่วนงาน, Flex สามารถที่จะเลือก Module แต่ละส่วนงานเพื่อขึ้นระบบเป็นรอบๆ โดยแนวทางนี้สามารถลดเวลาการติดตั้งและใช้ทุนต่ำกว่าขึ้นทีเดียวทุกๆ Module

MRP เสริมประสิทธิภาพด้วยระบบจัดการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องและความแม่นยำในการผลิต เพิ่มจำนวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ MRP (Material Resource Planning) ครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณยุทธศักดิ์ จากบริษัท C.S.I. Group เกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะ

ลักษณะเด่นของ Flex

ลักษณะเด่นของ Flex

ลักษณะเด่น 1 : รองรับหลายภาษา (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)

สามารถแสดงผลในภาษาไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจของคนไทยและผู้จัดการญี่ปุ่น

ลักษณะเด่น 2 : ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งาน และ ค่า License รายปี

Package อื่นๆ จะคิดค่า Liense ตามจำนวนของผู้ใช้งาน แต่ Flex ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งานและไม่เสียค่า License รายปีเพิ่มเติมหากผู้ใช้งานอยู่บริษัทเดียวกัน

ลักษณะเด่น 3 : ความน่าเชื่อถือในการดูแล

เราจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในการทำงานโดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล การความคุมระยะไกลและการเข้า Site งานลูกค้า

ลักษณะเด่น 4 : สามารถติดตั้งใช้งานระบบเป็นขั้นๆ

สามารถเลือก Module ที่ต้องการติดตั้งและใช้งานก่อนตามความต้องการได้ โดยสะดวก และง่ายต่อลูกค้าที่มีแผนจะขึ้นระบบเป็นแบบทีละ Module ซึ่งจะสามารถลดเวลาในการติดตั้งและต้นทุนได้

FLEX_Feature_TH.png

3 Kits : สามารถติดตั้งใช้งานระบบเป็นขั้นๆ

flex_smart.png

Small Kits

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 • การรับสินค้า

 • การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

 • บันทึกผลการผลิต

 • การนับสินค้า

 • การดูจำนวนสินค้าคงคลัง

 • การปิดยอดจำนวนสินค้าคงคลัง

Suit Kits

MRP เริ่มต้นจาก Order, แผนการส่งของ, การสั่งซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลัง

 • การขายสินค้า

 • วางแผนการผลิต และการสั่งซื้อ

 • การสั่งซื้อสินค้า

 • การสั่งผลิตสินค้า

 • การส่งสินค้า

FIN

ระบบบัญชี โดยที่สามารถจะติดต่อกับระบบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ FIN ได้ 

 • GL – General Ledger : บัญชีทั่วไป

 • AP – Account Payable : บัญชีเจ้าหนี้

 • AR – Account Receivable : บัญชีลูกหนี้

 • บัญชีต้นทุน

ภาพรวมระบบ FLEX

ภาพรวมระบบ FLEX
FLEX_Module_TH.png

ระบบการขาย

 • บันทึกการขายสามารถสร้างโดยการกรอกข้อมูลหรือการ Import 

 • คำสั่งขายจะส่งข้อมูลไปใน Module การผลิตและการส่งสินค้า (สำหรับเป็นแผนการหยิบสินค้า)

ระบบการผลิต และการวางแผนการสั่งซื้อ & Material Resource Planning (MRP)

 • การวางแผนการผลิตสามารถคำนวนจากข้อมูลคำสั่งขาย, การวิเคราะห์การใช้สินค้าและสินค้าคงคลังขั้นต่ำ

 • แผนการผลิตสามารถ Import จากไฟล์ Excel โดยตรง

 • สามารถแก้ไขวันส่ง, Lead Time สำหรับสินค้าในแผนผลิต

 • คำสั่งการผลิตสามารถสร้างจากแผนการผลิต, BOM และ สามารถสร้างขึ้นเองจากผู้ใช้งาน

 • แผนการผลิตสามารถดูในรูปแบบของปฏิทินได้

 • ผลการผลิตสามารถใส่ข้อมูลทั้งของดีและของเสียได้

 • สามารถตัดวัตถุดิบได้ทั้งแบบอัตโนมัติจาก BOM หรือ กรอกข้อมูลการใช้วัตถุดิบเอง

 • สามารถสร้างเลข LOT อัตโนมัติหรือจะกรอกข้อมูล LOT ที่มีลงไปในระบบได้ ตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้

 • การออกแผน MRP จะคำนวนจากสินค้าคงคลัง, การวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบ, การวิเคราะห์การรับวัตถุดิบ และ สินค้าคงคลังขั้นต่ำ

ระบบการสั่งซื้อสินค้า

 • ความต้องการการสั่งซื้อสินค้าสร้างจาก MRP ได้อัตโนมัติและสามารถสร้างขึ้นเองจากผู้ใช้งาน

 • มีขั้นตอนการอนุมัติความต้องการสั่งซื้อ (อนุมัติ/แก้ไข/ไม่อนุมัติ) และส่ง E-mail อัตโนมัติ

 • ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างหลังจากการอนุมัติและการยืนยันการสร้างเสร็จสิ้นและใบสั่งซื้อจะถูกแบ่งตามผู้ผลิต

 • มีรายงานข้อมูลการสั่งซื้อและยอดค้างรับ

ระบบสินค้าคงคลัง

 • การรับวัตถุดิบโดยอ้างอิงจากข้อมูลการสั่งซื้อ (P/O)

 • สามารถส่งสินค้า วัตุดิบ,สินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปไปแต่ละ Location

 • สามารถปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง

 • สินค้าคงลังสามารถแสดงตามพื้นที่จัดเก็บ, LOT โดยที่จะแสดงข้อมูลสินค้าเริ่มต้น, ของเข้า, ของออกและของที่ยังอยู่

 • สามารถดูความเครื่องไหวของสินค้าคงคลัง

 • สามารถนับสินค้าคงคลังได้

ระบบการส่งสินค้า

 • ระบบรองรับการส่งสินค้าบางส่วน

 • ระบบสามารถรวมใบสั่งซื้อของลูกค้าเดียวกับส่งในครั้งเดียว

 • สถานะของ Invoice จะถูกเปลี่ยนหลังจากกระบวนการการจ่ายเงิน

ระบบในอุปกรณ์เคลื่อนที่

รองรับกระบวนการการทำงาน 7 แบบดังนี้

 1. รับสินค้าโดยไม่มี PO

 2. โอนย้ายสินค้า

 3. บันทึกการผลิต

 4. ส่งของโดยไม่อ้างอิง Invoice

 5. นับสินค้า

 6. ดูสินค้าคงคลัง

 7. ดูความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง

ระบบบัญชี

 • ระบบเจ้าหนี้ สำหรับบริหารจัดการ การจ่าย, การวางบิล(Billing), อายุเจ้าหนี้(Accounts Payable Aging), เงินสดย่อย(Petty Cash), Advance and Payment System.

 • ระบบลูกหนี้ สำหรับบริหารจัดการ การขาย, การวางบิล(Billing), อายุลูกหนี้(Accounts Receivable Aging) และระบบทำจ่าย (Receipt System)

 • สามารถบริหารจัดการทั้งเช็คจ่ายและรับตามข้อมูลธนาคารเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธนาคาร รวมถึง cheque และ pay-in โดยสามารถพิมพ์ในรูปแบบของธนาคาร

 • สามารถดูแลเรื่องทรัพย์สิน Fixed Asset และบันทึกค่าเสื่อม 

 • มีระบบบัญชีทั่วไป

 • รองรับรูปแบบรายงาน Tax (สำหรับกฏหมายไทย) รวมถึง Withholding tax certificate (ทวิ 50)

 • รองรับหน่วยเงินหลายสกุล

 • Voucher และรายงานรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างได้ตามความต้องการของระบบ

FLEX & FIN : Sample Screen

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน และ รายงานของ Flex

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน และ รายงานของ Flex
FLEX_sample01_TH.png
FLEX_sample02_TH.png

FLEX & FIN : Sample Report

FLEX_sample03_TH.png
FLEX_sample04_TH.png
FLEX_sample05_TH.png

FLEX & FIN : Sample Handheld

FLEX_sample06_TH.png

บริษัทญี่ปุ่น A : โรงงานผลิต / พนักงานประมาณ 500 คน

กรณีศึกษาของระบบ FLEX ที่ขึ้นให้กับลูกค้าแล้ว

กรณีศึกษาของระบบ FLEX ที่ขึ้นให้กับลูกค้าแล้ว

<ข้อมูลการติดตั้ง>ERP System

 • Sale Order

 • Production Planning

 • MRP

 • Purchase Order

 • Inventory

 • Shipment

 • Costing

 • Financial

บริษัทญี่ปุ่น B : อาหารและร้านอาหาร / พนักงานประมาณ 600 คน

<ข้อมูลการติดตั้ง>ERP System

 • POS

 • Request Order from Branch

 • Production Planning

 • MRP

 • Purchase Order

 • Inventory

 • Ship to branch

 • Costing

 • Financial

บริษัทญี่ปุ่น C : โรงงานผลิต (ชิ้นส่วนรถยนต์) / พนักงานประมาณ 300 คน

<ข้อมูลการติดตั้ง>

 • Phase 1 : Inventory (2009)

 • Phase 2 : Costing (2014)

 • Phase 3 : Sale Order (2014)

 • Phase 4 : Production Planning (2015)

 • Phase 5 : Purchase Order (2015)

บริษัทญี่ปุ่น D : การค้า (Trading) / พนักงานประมาณ 100 คน

<ข้อมูลการติดตั้ง>Accounting System

 • AP

 • AR

 • GL

 • CHEQUE BANK

 • FIX ASSET

 • TAX

 • ลูกค้าซื้อระบบ MRP มา และให้ทาง FLEX และ FIN ทำการ Interface เชื่อมต่อในการบริการจัดการบัญชี

C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png
bottom of page