top of page
คือ.png

Digital Disruption

คือ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่นวัตกรรม และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่เปลี่ยนไปจากยุคเดิม ซึ่งถ้าธุรกิจไม่ปรับตัวหรือตามไม่ทัน ก็มีโอกาสสูงที่จะโดนธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถจับทิศทางของเทคโนโลยีได้ก่อน เข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิมๆ แล้วส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร?

Digital Disruption แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต้องจับตามองกระแสการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งติดตามสัญญาณที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของตัวเอง เพื่อจะนำไปสู่การเติบโตและโอกาสใหม่ๆ ของธุรกิจ

ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมและ transform ใน 4 แกนหลัก People, Operation, Technology และ Data รวมถึงเข้าใจความต้องการในการนำ Deep Technology ต่างๆ มาใช้ เช่น AI, Big Data, Cloud, IIoT, MI ฯลฯ

ซึ่ง C.S.I. Group ของเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมให้คำปรึกษา วางแผน และลงมือทำให้ธุรกิจของคุณก้าวทันเทคโนโลยียุคปัจจุบันนี้แน่นอน
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ DX Digital Transformation : https://bit.ly/3qYZJBo

bottom of page