ไทย > บริการของเรา > FLEX - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

โปรแกรม ERP "FLEX" คือโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับองค์กร โดยสามารถปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจในทุกกิจกรรมของลูกค้า

FLEX - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP|Thai-C.S.I Group

 

[ เนื่อหา ]

 1. 1. "FLEX" คืออะไร (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP)
 2. 2. ลักษณเฉพาะของ FLEX
 3. 3. ภาพรวมของระบบ FLEX
 4. 4. ตัวอย่างหน้าจอและรายงานของ FLEX
 5. 5. การติดตั้งระบบและการดูแล FLEX
 6. 6. ข้อมูลอื่นๆ

"FLEX" คืออะไร (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP)

 "FLEX" ระบบมาตรฐานและโครงสร้าง ERP พัฒนามาจากความรู้ทางด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์กว่า 100 บริษัทในประเทศไทย

 เรารวบรวมข้อดีของซอฟแวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการเข้าด้วยกัน เรียกว่าระบบกึ่ง Package ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบริษัทและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย

Flamework : FLEX - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

 หากลูกค้าต้องการจะขึ้นทีละส่วนงาน, Flex สามารถที่จะเลือก Module แต่ละส่วนงานเพื่อขึ้นระบบเป็นรอบๆ โดยแนวทางนี้สามารถลดเวลาการติดตั้งและใช้ทุนต่ำกว่าขึ้นทีเดียวทุกๆ Module

ลักษณะเด่นของ Flex

Feature : FLEX - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

 

ลักษณะเด่น 1: รองรับหลายภาษา (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)

สามารถแสดงผลในภาษาไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจของคนไทยและผู้จัดการญี่ปุ่น

 

ลักษณะเด่น 2: ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งาน และ ค่า License รายปี

Package อื่นๆ จะคิดค่า Liense ตามจำนวนของผู้ใช้งาน แต่ Flex ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งานและไม่เสียค่า License รายปีเพิ่มเติมหากผู้ใช้งานอยู่บริษัทเดียวกัน

 

ลักษณะเด่น 3: ความน่าเชื่อถือในการดูแล

เราจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในการทำงานโดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล การความคุมระยะไกลและการเข้า Site งานลูกค้า

 

ลักษณะเด่น 4: สามารถติดตั้งใช้งานระบบเป็นขั้นๆ

สามารถเลือก Module ที่ต้องการติดตั้งและใช้งานก่อนตามความต้องการได้ โดยสะดวก และง่ายต่อลูกค้าที่มีแผนจะขึ้นระบบเป็นแบบทีละ Module ซึ่งจะสามารถลดเวลาในการติดตั้งและต้นทุนได้

Smart : FLEX - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

Small Kits:ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

・การรับสินค้า
・การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
・บันทึกผลการผลิต
・การนับสินค้า
・การดูจำนวนสินค้าคงคลัง
・การปิดยอดจำนวนสินค้าคงคลัง

Suit Kits :MRP เริ่มต้นจาก Order, แผนการส่งของ, การสั่งซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลัง

・การขายสินค้า
・วางแผนการผลิต และการสั่งซื้อ
・การสั่งซื้อสินค้า
・การสั่งผลิตสินค้า
・การส่งสินค้า

FIN :ระบบบัญชี โดยที่สามารถจะติดต่อกับระบบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ FIN ได้ 

・GL - General Ledger : บัญชีทั่วไป
・AP - Account Payable : บัญชีเจ้าหนี้
・AR - Account Receivable : บัญชีลูกหนี้
・บัญชีต้นทุน

ภาพรวมระบบ FLEX

FLEX_Module_TH.png

 

ระบบการขาย:

 • ・บันทึกการขายสามารถสร้างโดยการกรอกข้อมูลหรือการ Import 
 • ・คำสั่งขายจะส่งข้อมูลไปใน Module การผลิตและการส่งสินค้า (สำหรับเป็นแผนการหยิบสินค้า)

 

ระบบการผลิต และการวางแผนการสั่งซื้อ & Material Resource Planning (MRP) : 

 • ・การวางแผนการผลิตสามารถคำนวนจากข้อมูลคำสั่งขาย, การวิเคราะห์การใช้สินค้าและสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
 • ・แผนการผลิตสามารถ Import จากไฟล์ Excel โดยตรง
 • ・สามารถแก้ไขวันส่ง, Lead Time สำหรับสินค้าในแผนผลิต
 • ・คำสั่งการผลิตสามารถสร้างจากแผนการผลิต, BOM และ สามารถสร้างขึ้นเองจากผู้ใช้งาน
 • ・แผนการผลิตสามารถดูในรูปแบบของปฏิทินได้
 • ・ผลการผลิตสามารถใส่ข้อมูลทั้งของดีและของเสียได้
 • ・สามารถตัดวัตถุดิบได้ทั้งแบบอัตโนมัติจาก BOM หรือ กรอกข้อมูลการใช้วัตถุดิบเอง
 • ・สามารถสร้างเลข LOT อัตโนมัติหรือจะกรอกข้อมูล LOT ที่มีลงไปในระบบได้ ตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้
 • ・การออกแผน MRP จะคำนวนจากสินค้าคงคลัง, การวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบ, การวิเคราะห์การรับวัตถุดิบ และ สินค้าคงคลังขั้นต่ำ

 

ระบบการสั่งซื้อสินค้า : 

 • ・ความต้องการการสั่งซื้อสินค้าสร้างจาก MRP ได้อัตโนมัติและสามารถสร้างขึ้นเองจากผู้ใช้งาน
 • ・มีขั้นตอนการอนุมัติความต้องการสั่งซื้อ (อนุมัติ/แก้ไข/ไม่อนุมัติ) และส่ง E-mail อัตโนมัติ
 • ・ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างหลังจากการอนุมัติและการยืนยันการสร้างเสร็จสิ้นและใบสั่งซื้อจะถูกแบ่งตามผู้ผลิต
 • ・มีรายงานข้อมูลการสั่งซื้อและยอดค้างรับ

 

ระบบสินค้าคงคลัง : 

 • ・การรับวัตถุดิบโดยอ้างอิงจากข้อมูลการสั่งซื้อ (P/O)
 • ・สามารถส่งสินค้า วัตุดิบ,สินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปไปแต่ละ Location
 • ・สามารถปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง
 • ・สินค้าคงลังสามารถแสดงตามพื้นที่จัดเก็บ, LOT โดยที่จะแสดงข้อมูลสินค้าเริ่มต้น, ของเข้า, ของออกและของที่ยังอยู่
 • ・สามารถดูความเครื่องไหวของสินค้าคงคลัง
 • ・สามารถนับสินค้าคงคลังได้

 

ระบบการส่งสินค้า : 

 • ・ระบบรองรับการส่งสินค้าบางส่วน
 • ・ระบบสามารถรวมใบสั่งซื้อของลูกค้าเดียวกับส่งในครั้งเดียว
 • ・สถานะของ Invoice จะถูกเปลี่ยนหลังจากกระบวนการการจ่ายเงิน

 

ระบบในอุปกรณ์เคลื่อนที่ : 

 • รองรับกระบวนการการทำงาน 7 แบบดังนี้
 1. 1. รับสินค้าโดยไม่มี PO
 2. 2. โอนย้ายสินค้า
 3. 3. บันทึกการผลิต
 4. 4. ส่งของโดยไม่อ้างอิง Invoice
 5. 5. นับสินค้า
 6. 6. ดูสินค้าคงคลัง
 7. 7. ดูความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง

 

ระบบบัญชี : 

 • ・ระบบเจ้าหนี้ สำหรับบริหารจัดการ การจ่าย, การวางบิล(Billing), อายุเจ้าหนี้(Accounts Payable Aging), เงินสดย่อย(Petty Cash), Advance and Payment System.
 • ・ระบบลูกหนี้ สำหรับบริหารจัดการ การขาย, การวางบิล(Billing), อายุลูกหนี้(Accounts Receivable Aging) และระบบทำจ่าย (Receipt System)
 • ・สามารถบริหารจัดการทั้งเช็คจ่ายและรับตามข้อมูลธนาคารเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธนาคาร รวมถึง cheque และ pay-in โดยสามารถพิมพ์ในรูปแบบของธนาคาร
 • ・สามารถดูแลเรื่องทรัพย์สิน Fixed Asset และบันทึกค่าเสื่อม 
 • ・มีระบบบัญชีทั่วไป
 • ・รองรับรูปแบบรายงาน Tax (สำหรับกฏหมายไทย) รวมถึง Withholding tax certificate (ทวิ 50)
 • ・รองรับหน่วยเงินหลายสกุล
 • ・Voucher และรายงานรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างได้ตามความต้องการของระบบ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน และ รายงานของ Flex

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานระบบบัญชี - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

ตัวอย่างรายงาน - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

ตัวอย่างรายงานขอบระบบบัญชี - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

ตัวอย่างรายงานขอบระบบบัญชี - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP 

ตัวอย่างหน้าจอในอุปกรณ์เคลื่อนที่ - ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

 

กรณีศึกษาของระบบ FLEX ที่ขึ้นให้กับลูกค้าแล้ว

1. บริษัทญี่ปุ่น A โรงงานผลิต / พนักงานประมาณ 500 คน Japan-flag.png Thailand-flag.png

<ข้อมูลการติดตั้ง> ERP System
 - Sale Order
 - Production Planning
 - MRP
 - Purchase Order
 - Inventory
 - Shipment
 - Costing
 - Financial

 

2. บริษัทญี่ปุ่น B อาหารและร้านอาหาร / พนักงานประมาณ 600 คน Japan-flag.png Thailand-flag.png

<ข้อมูลการติดตั้ง> ERP System
 - POS
 - Request Order from Branch
 - Production Planning
 - MRP
 - Purchase Order
 - Inventory
 - Ship to branch
 - Costing
 - Financial

 

3. บริษัทญี่ปุ่น C โรงงานผลิต (ชิ้นส่วนรถยนต์) / พนักงานประมาณ 300 คน Japan-flag.png Thailand-flag.png

<ข้อมูลการติดตั้ง>
 Phase 1 : Inventory (2009)
 Phase 2 : Costing (2014)
 Phase 3 : Sale Order (2014)
 Phase 4 : Production Planning (2015)
 Phase 5 : Purchase Order (2015)

 

4. บริษัทญี่ปุ่น D การค้า (Trading) / พนักงานประมาณ 100 คน Japan-flag.png Thailand-flag.png

<ข้อมูลการติดตั้ง> Accounting System
 - AP
 - AR
 - GL
 - CHEQUE BANK
 - FIX ASSET
 - TAX
 - ลูกค้าซื้อระบบ MRP มา และให้ทาง FLEX และ FIN ทำการ Interface เชื่อมต่อในการบริการจัดการบัญชี

 

นอกจากนี้เรายังมีผลงานในธุรกิจอื่นๆ อีกมาก หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้

 

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถามหรือความต้องการเกี่ยวกับ “FLEX” (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP) ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

>> FLEX : แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม : ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP