C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม – RPA

หากท่านมีคำถามหรือความต้องการเกี่ยวกับ “RPA (Robotic Process Automation)” ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

หัวข้อในการติดต่อสอบถาม สำหรับ RPA

ชื่อและนามสกุล*

ชื่อบริษัท*

อีเมล*

หมายเลขโทรศัพท์

แผนกที่สังกัด

เนื้อหาการติดต่อสอบถาม*

  • ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RPA
  • ต้องการให้ทำการสาธิตการใช้ RPA
  • ต้องการให้ทำใบเสนอราคาสำหรับการติดตั้ง RPA
  • ต้องการเข้าร่วมหรือจัดงานสัมมนา RPA
  • อื่นๆ

สถานการณ์ปัจจุบัน*

  • ต้องการใช้งานระบบ RPA เร็วที่สุด
  • อยู่ในระหว่างพิจารณาที่จะใช้งานระบบ RPA
  • ยังไม่รู้จักระบบ RPA ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น

หากมีข้อมูลเรื่องแผนกหรืองานส่วนที่ต้องการใช้ RPA กรุณาแจ้งด้วย (เหมาะกับงานที่ทำซ้ำๆ หรือต้องใช้เวลาในการทำมาก)

หากมีคำถามหรือความต้องการอื่นๆ ก็สามารถแจ้งได้